Tuesday, December 8, 2009

ठरवल होत खूप काही....

ठरवल होत खूप काही....
तुझ्या असण्यात
मी मला जपाव
तुझ्या मोहक रुपात
मी मला पहाव

ठरवल होत खूप काही....
तुझ्या कुशीत मी
हलकेच याव
नि तुझा हात धरून
क्षितिजाकडे पोह्चाव

ठरवल होत खूप काही....
तुला शीत
सावली कराव
अन् उन्हाच्या चट्क्यात
तुलाच शोधाव

ठरवल होत खूप काही....
आयुष्याच्या वलन वेड्या वाटेवरी
तू ओलखीच स्थान व्हाव
नि भटकलेल्या प्रवाशाप्रमाने
मी तुझ्यावरी घरकुल बांधाव

ठरवल होत खूप काही....
पण सारच कुठे जमत
म्हणून ठरवण्याच्या हट्तातही
तुझ अस्तित्व भासत...

म्हणुनच ठरवते बरच काही.....
प्रिती खेडेकर

No comments:

Post a Comment